post

متن نوحه های خوانده شده امسال برخی هیئت ها شهر

1391 300x225 متن نوحه های خوانده شده امسال برخی هیئت ها شهر

متن نوحه های خوانده شده امسال برخی هیئت ها شهر

(ساقی تشنه حسین)۲

سوی فرات می رود

کودک تشنه حرم در پی آب میرود

فریاد تشنگان رفته به آسمان

ساقی چه میکشد از جور کوفیان

هر آیه تنش گشته جدا جدا

ای وای اگر خبر

(آید به خیمه ها)۲

_________________________________

فریاد از دشت جنون

فرقش شد غرقه به خون

بیشتر